2024-06-21
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Abdulmenaf Kıran
 
Seçime saatler kala
2015-10-31 09:19
Abdulmenaf Kıran
Seçime saatler kaldý.O kadar çok algý operasyonu yaþadýk ki, býrakalým seçmeni,adaylar olarak bizim bile kafamýz karýþtý.
Toplum çok gerildi. Aþýrý bir kutuplaþma var. Sanki ak ve kara dýþýnda hiç bir renk yokmuþ gibi. Oysa renkli televizyonlar yaþamýmýza girmeden zaten, sadece siyah beyaz yayýn vardý. Ýnsanlar siyah beyaz yayýn dýþýnda renkli yayýn hayal bile edemiyordu.Renkli yayýn yapýldýðýnda, hepimizi bir heyecan sardý. Artýk renkli yayýn dýþýndaki alternatifler izleyicinin ilgisini çekmiyor.

Yaþamý renklendiren siyah beyaz dýþýndaki renklerdir.
Bu seçime 16 parti katýlýyor. Bunlarýn dördü, mecliste temsil ediliyor,12 si temsil bulmuyor. Kanýmca bu dört parti uzlaþý saðlayamadýðý için seçmen tarafýndan cezalandýrýlmalýdýr. Seçmen bu sefer meclis dýþýndaki partilere yönelmelidir.

Bir gerçeklik daha var. Öyle bir algý oluþturuldu ki, sanki AKP tek baþýna iktidar olmazsa, Türkiye seçim ikliminden çýkmayacaktýr. Burada da seçmene bir dayatma vardýr. Demokrasiyi diðer rejimlerden üstün kýlan,deðiþimin evrimci yolla olmasýdýr. Seçmenin tercihine saygý duyulmazsa,demokrasi tartýþýlýr hale gelir.

Zaten seçmenin gerçek iradesini ortaya koyabilecek bir ortam yoktur. Seçmen iradesini sakatlayan sayýsýz neden vardýr. Bunlarýn baþýnda istikrara deðil,istikrarsýzlýða hizmet eden yüksek seçim barajý gelir. Seçmen oyum boþa gitmesin diye, gerçek tercihinden sapýyor. Yine yarýþan partilerin sahip olduðu olanaklar arasýndaki orantýsýzlýk, seçmen iradesini sakatlýyor.

Partimiz Hak ve Özgürlükler Partisi bu güne kadar bir saniyelik görsel ve iþitsel basýn ve yayýn kuruluþlarýnda reklam yapma olanaðý bulmamýþ. Oysa sabahtan akþama kadar zengin partilerin, seçim reklamlarý yayýmlanýyor.

Esas görevi halký doðru aydýnlatmak olan basýn ve yayýn kuruluþlarý da, ticari kaygýlarýndan, yada ideolojik- politik tutumlarýndan dolayý, býrakýn halký doðru aydýnlatmak, tam tersine halkýn bilincini karartýyorlar. Dolayýsýyla adil ve demokratik seçim yapma olanaðý kalmýyor.

Düþünüyorum, toplumun mübalasýz yarýsýndan fazlasý yoksuldur. Bu yoksullar, zengin partilere oy vermekle kendi durumlarýný perçinliyorlar. Oysa bu yoksul kesim kendilerine daha iyi yaþam koþullarýný getirecek yoksul partilere yönelirlerse,iktidarý ele geçirecekler.
HAK-PAR yoksullukla mücadele için de iyi bir programa sahiptir.
Hem Kürt sorununa hem de Türkiye"de ki diðer sosyal sorunlara iliþkin HAK-PAR"ýn fikir ve programý,seçim bildirgesi yabana atýlamaz.Halkýmýzdan Bu sefer HAk-PAR"a þans tanýmalarýný bekliyoruz.Seçmen kendi kaderine el koymalýdýr.

30.10.2015
Av.Abdulmenaf KIRAN
HAK-PAR Gnl.Bþk.Yardýmcýsý
Print