2024-07-21
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Suphi Aydın
 
Namê erd dowê Sarcon
2018-01-05 19:17
Suphi Aydın
Wendox zon ma yê delal;

Çond ruêj cuya ver rêzdar Latîf Epozdemîr yow meqale derhêq qanûn dewletê Turkîya ko semêd namê merdiman yê pêyinan, 21. 06. 1934 di vêjîya bi nûşt bî. Ni nûşte di, dewletê Turkîya û mexsêd yey derg û dila ard zon ko ez nîewazena îtîya di dûbare bîk. La dewletê T. C teyna namê merdiman nîebedelnay, namê erd welat ma zî vînca bi vînca açarnay zon Tirkî. Ma yow mîsal bidi, Pird Gulişkîr ra von; Gulîşkîr Koprîsî felan. Mi çond sêrr cuya ver derhêq naman erd dowê Sarcon di nî namê cêrîn ard pîyeser û wazena neşir bîk ko wendox zî na xebatê mina qij xwir bîk mîsal û her kes ko eşkên namê erd dowê xwi kal û pirikon xwi ra pers bik, binûs ko nî namê vîn mêb.Mi nî namê cêrîn fêk; Şêy Wel Şêyîn ( Şahin Kaya ), Mîr Wus Hus Guêyîn ( Mîrbeg Aydin ) û Îs Rês Hus Guêyîn ( Ismail Aydin ) ra gurêt û nûşt. Hêvî kena şima pê şa bî!

Namê erd dowê Sarcon:

Hêvêr namê duarmalê dow:


Kerro Çeqer

Quêt lodê Simîk

Înê Rezon

Qeralix

Kerrê Vêv

Xirxil

Bîrek

Qulay Malla Ehmêd

Helizin

Mezêl Kuştîyon

Mezelon Gir

Gual Qonzon

Guemê Elî Hus

Merga Tap

Dara Wehîd

Dîyar Sûkê Merron

Kerrê Hewen

Kuelon

Meydonek

Payê Hz. Elî

Xelefî

Tap Hesarek

Girdbelek

Sirt Kela

Şekellû

Kêlmîyer

Mendik

Kerrê Bênd

Valyerek

Derê Şeynon

Kîngercay Key Qasimon

Rîyêr Tirkon

Kepûr

Vila Sûr

Têrzî Qeya

Pê Gedûg

Goyêmîyêl

Guehera Tas

Sûvaşyeron

Qil

Nûrcon

Înê Keson

Vaçîn Bîedon

Warê Axay

Guehêr Paş

Xeşrûg

Çalêdûal

Dûzçixin

Lodê Şêyîn

Quêt Qil Zûareyîn

Kerro Vêşayî

Qulê Heş

Bîrek

Guemê Arminî

Kilê Qas

Gualê Kêynon

Lemê Dîyabon

Lema Derg

Veruêj Gir

Mergê Gir

Gual Qonzon

Lema Sîey

Înê Dizdon

Quêt Sûalsên

Çalê Wêl Qomon

Wişkdar

Lema Niweşin

Încilûx

Zimê Heyd

Lema Sirgulyerîn

Çalê xalton

Qendîlon

Weka Mazyerîn

Gual Sayerîn

Gual Vêşayî

Bazarek

Kurraseyîn

Gewîca

Guehêr Çixûr

Quçon Belon

Vêr Zîyar

Sarcon dowa Kohon

Guehêr Azgilyer

Veruêj pîrkon

Derê Şêynon

Dowa newî

Gueher pîl

Kulyeşk

Çîtik

Merga Derg

Qanquelşîng

Çal Heson Cûarîn

Çal heson Cêrîn

Kol Hec Bekîr

Qizilalmi

Derê Merg

Dîyar Payzî

Çalê Astarî

Warê Hewen

Gueva Gird

Gueva Qij

Keşkîca

Derê Xelêf

Derê Guazyeron

Dero Xueri

Çûronc

Qil Şeynon

Kêlmîyer

Zîyarê Dîkon

Lemê Wus

Qil Qonkon

Lemê çamçûr

Qontir Wari

Mergê Evdî

Tirbê Ressîg

Bîr Sînon

Dûz Înê Mîyonî

Xiraba

Warê Çayon

Qeyabaşî

Çirikê Dilavon

Merga Wişk

Înê Emêr Cindon

Qereguel

Tîkmi

Warê Kuelon

Înê Sayer

Çala Pîl

Kerro zîrtin

Çala qij

Hesarek

Mergê Gird Pîl

Girdpîl

Qazmewirt

Kejikon

Her Wari

Merga Çeqer

Çimê Merga Çeqer

Mergê Îs

Înê Xatûn

Panduel

Kurra Sêyin

Kurra Pehon

Derê Kincon

Kurra Tûj

Mergê Şêynon

Textîk Yexcon

Mezêl Xec

Qulê Heş

Şitîella

Qil Şêynon

Warê Husên Bêg

Înê Husên Bêg

Malşing

Kela

Qil Şeynon

Xelefî

Mendik

Çalê MalşingNikay namê erd dow seranser yen nûştiş.Kepûr

Têrzî Qeya
Vilasûr

Kilê Elî Salay

Guehera Rîex

Kerro Çeqer

Ûçoxlî

Xişmon

Mergê Herşat

Pê Gedûg

Quêt Lodê Simîk

Sêr Vay

Tat Emeron

Derê Şêynon

Qulê Lûy

Quçê Bîr

Warê Çuelon

Gueher Pîl

Kuezon

Dueşê Kuezon

Goyêmîyel

Guehera Tas

Kilê Kek Zer

Gualê Mûro

Bîeyebin

Kulîyeşk

Çir Sambûlî

Derê Wexelû

Valyerek

Merga Derg

Merga Wişk

Qanquelşing

Xuerê Mehînon

Kol Hec Bekîr

Çîttik

Guala Sûr

Veruêj Gualasûr

Qurr Husên

Darê Gund

Derîndar

Qil

Nûrcon

Înê Kesson

Çeqçeq

Guehêr Tas

Bondeşt

Sûvaşyeron

Quçê Gerazon

Sîyê Vêrg

Veruêj Pîrkon

Pemîca

Qulê Delal

Çal Heson

Querrê Mehînon

Derê Qilon

Kilê Hec Riştî

Qizilalmi

Merga Wişk

Vaçîn

Çalê Astarî

Dîyar Kerrê Pîl

Dîyar Payzî

Derê Aryî

Pê Kol

Mergê Tol

Kuêz Bizîyon

Kerrê Teyer

Mergê Emeron

Çalê Yegay Sirt

Warê Axay

Vaçîn Begon

Kerrê Vêv

Çalê Şîrnon

Kuarê Elî Têm

Çalêdûal

Guehêr Gesmêrd

Kerro Gulîyer

Mexêl Amîson

Gueva Pîl

Gueva Qic

Gualxim

Warê Elîk

Warê Hewen

Pê Qendîl

Keşkîca

Çimê Emêr

Goyêmîyêl

Derê Xelêf

Vaçîn Mûson

Kaf

Qendîlê Kaf

Kuêy Zîyar

Guehêr Wel Bekon

Darê Qelon

Quçon Belon

Pîyerton Elamom

Guehêr Gas

Guehêr Xal Wus

Guehera Azgilyer

Lodê Hes Mam

Lodê Şêyîn

Dîyar çalêdûal

Fêk Tirbê Tîêl

Dûz çixin

Warê El Meh

Gueher Derg

Quêt Qil Zûarayîn

Mezêl kuştîyon

Vêr Gir

Mergê Pê Gir

Veruêj Hemzon

Lema Derg

Kuçê Saquldiqon

Lema qij

Lemê Dîyabon

Guehêr Qil Şakîlon

Çala Querçîyerîn

Guehêr Birîmo

Guehêr Hemzo

Qendîlê Ebas

Qendîlê Hemzo

Lodê Hes Mam

Dîyar Gohon Çixûr

Mezêl Ap Îb

Mezêl Xal Wus

Kerrê Qaquet

Derê Xelêf

Derê Guazyeron

Vaçîn Mûson

Keşkîca

Çûronc

Derê Xêbî

Zîyarê Dîkon

Kêlmîyer

Qil Şêynon

Kuerê Sak

Dero Xueri

Çimê Ataş

Lemê Wus

Derê Guemî

Qinê Kemer

Guehêr Quêrçîyer

Guehêr Wus Heson

Lemê Çamçûr

Mergê Evdî

Bîr Sînon

Gewîca

Kerrê Herzalî

Çalê Xalton

Lema Surgulyerîn

Kerro Vêşayî

Çala Quêrçîyerîn

Înculûx

Lema Niweşin

Quêt Sûalsên

Guemê Huzyêr Nûr

Raştê Gual Qonzon

Gual Qonzon

Înê Dizdon

Dangay Wişkdar

Çalê Wêl Qomon

Zimê Heyd

Weka Mazyerîn

Gaul Sayerîn

Gual Vêşayî

Bazarek

Merga Tuap

Kurra Sêyin

Veruêj Kurra Sêyin

Gewîca

Guehêr Avd

Guehêr Tewikon

Guemê Hus Recêb

Vaçîn Dîyabon

Vaçîn Remon

Vaçîn Xal Wus

Mergê Dûz Înê Mîyonî

Warê Çayon

Kerrê Bilbil

Qeyabaşîya Cuarîn

Qeyabaşîya Cêrîn

Înê Emêr Cindon

Çirikê Dulavon

Xirabaya Pîl

Xirabaya Qij

Qontir Wari

Mezêl Xec

Gualê Qas

Şittîella

Merga Tût

Înê Husên Bêg

Şekellû

Zîyarê Dîkon

Gual Sayyeron

Çalê malşing

Herr Wari

Merga Çeqer

Kejikon

Hesarek

Tap Hesarek

Çalê Hesarek

Çala Pîl

Xelefî

Înê Sayyer

Warê Dodon

Warê Kuekon

Tarazûn

Mexêl Rişt

Dîkmi

Çimê Merga Çeqer

Înê Xatûn

Panduel

Kurra Tûj

Kurra Pehon

Derê Kincon

Qiringuel

Kerrê Recêb

Kaş Sûr

Gueherê Gayon

Mergê Şeynon

Dûz Xêmon Abon

Dûz Pîl

Qulê Heş

Veruêj Xiraba

Guehêr Abason

Qinê Dûz Pîl

Kerray Gawir

Namê aryê dowê Sarcon:

Derê Guazyeronid:

Aryê Mist Esmon

Gueva Qicid:

Aryê Seîd Eyn

Înê Şêr Medid:

Aryê Ûmon

Germikid:

Aryê Hec Husên Guêyin

Aryê Hemzo ( Elî Kalîk )

Sêr dowid:

Aryê Hemzon

Vêr Kerrê Pîlid:

Aryê Dîyabon

Bin înê dowid:

Aryê Qemon

Pê pird cêrînid:

Aryê Bekron

Çal Heson Cêrînid:

Aryê Remon

Bin Pemîcayid:

Aryê Hekal

Aryê Hekala cîyer:

Aryê Birîmon

Qur Huseynid:

Aryê Mol Rizg

Çîtikid:

Aryê Şeynon

Mergê Waxçonid:

Aryê Şeynon

Dowa newî, dîyar vayid:

Aryê Şeynon
Print