2020-02-28
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Altan Tan
 
Kürt Baharı’na ne oldu?
2019-09-03 19:41
Altan Tan
7 Haziran 2015 gecesiyüzyıllardırsürgünler, hapisler, katliamlaryaşayan; dertvekahırlarlaacıdangünyüzügörmeyenKürtlerin en mutlugecesioldu.

Kürtlerin, son yüzyılın en aydınlıksabahınakavuşmakiçinsevinçtenuyuyamadıkları, hayal mi, gerçek mi olduğunainanamadıklarıgece.

Kerküklülerin dediğigibi “Bin ayabedel” birgece.

Ne büyükbirtrajedidirkiaynızamanda “Yazımızınkışadöndürüldüğü”,

‘Kürt Baharı’nınbitirilmekararınınalındığıvekarakışın da başladığıgece.

Bugecenedenbukadarönemli?

KürtlerbaştaolmaküzereTürkiye’debarışvehuzuristeyenherkes 7 Haziran 2015 seçimsonuçlarınanedenbukadarçoksevindi?
Kimlerhanginedenlerle ‘Kürt Baharı’nı ‘Kara kışa’ çevirmekararıaldıvenasılbaşardı?
Birincisindenbaşlayalım;

2012 yılınınsonlarındabaşlayan ÇÖZÜM SÜRECİ 2013 yılındaetekemiğebüründü.

23 Şubat 2013’te aralarındabenim de olduğum Sırrı Süreyya Önder

ve Pervin Buldan’danoluşanheyetİmralı’da en kapsamlıgörüşmeyiyaptı.
Öcalan’ınmektubu MİT tarafındanheyeteverildi, heyet de mektubu 1 Mart 2013’te Kandil’de Murat Karayılan’ateslimetti.

21 Mart 2013 tarihinde Diyarbakır’dakiNewrozkutlamalarındaokunan Abdullah Öcalan’ınmektubusürecinçerçevesiniortayakoydu.

Varılanmutabakatagöre PKK, taktikolarakdeğil, stratejikolarakTürkiye’desilahlarısusturacak, silahlıgüçlerinihızlaTürkiyedışınaçıkaracak; dağdasilahlagezenkadrolar, birmüddetsonrasüreçiçerisindeovayainereksiyasetyapabilecek, yasalveanayasaldüzenlemelerle Kürt sorunuçözülecekti.

Bölgedesilahlarınsusmasıileinsanlarıncanve mal emniyetlerininsağlanması,

Özel vekamuyatırımlarınınhızlanması,

Refahseviyesininartmayabaşlamasıve en önemlisi de sadeceKürtlerindeğil; barış, huzurveuzlaşmayahasret her kesiminoylarıyla 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP’ninyüzde 13,1 likoranla 80 milletvekilikazanması, 102 belediyebaşkanlığıilebirliktemutluluğudoruğaçıkardı.

Bumutluluğuyaşayanlarsevinçtenmestolmuşkendahailkgecedenbirşeylertersgitmeyebaşladı.

Seçimsonuçlarını ‘YeniTürkiye’ninkurulmasıiçinbüyükbirfırsatolarakdeğerlendirmesigerekenülkeyöneticileribununtamtersibiryönedümenkırdılar.

Kürt sorununundemokratikyollarlaçözümününartıkertelenemezbirsürecegirmesi, İttihatveTerakki’ninulusalcı, inkârcıveasimilasyoncuçizgisindeısrareden ‘Derinleri’ dehşetedüşürdüveyıllardırsürdürülen ‘Kürtlerinmeşrutalepleriniterörizeederekveterörügerekçegösterereköteleme’ siyasetinegeridönüldü.

Devletinvehükümetinderinlerinde ‘Tekrarseçim’ kararıalındıve her türlükoalisyonseçeneğiboşaçıkarıldı.

Devlet nedengerivitesetaktı?

Yinedevletiniçinde Turgut Özal’danberi hem Türkiyeiçinde, hem de Suriye

ve Irak’takiKürtlerleilgilikalıcıbirçözümdenyanaolan ‘Akil’ çevrelernedenetkisizleştivedevredışıkaldı?
Bugünbuçevrelerneredelerve ne yapıyorlar?

DevlettebunlarolurkenHDP’nin;

“Senibaşkanyaptırmayacağız” söylemininbirdevamıolarakdaha 7 Hazirangecesibütünkapılarıkapatarak; “AKP ile her türlükoalisyonveilişkiyekapalıyız” aceleciliğineden?

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nunHDP’yiziyaretiöncesiHDP’ninbazıönşartlarönesürerek “Eğerbunlariçingeleceksebirkaçakçayımızıiçipgider”restleşmesineden?

PKK’ninHaziran’da 80 milletvekilive 102 belediyeeldeykendahabiraybilegeçmedenTemmuzayındademokratiközerklikilanederekhendekvedevrimcihalksavaşıbaşlatmakararıneden?

Nevzuhur, yenikentleryerineözellikleMezopotamya’nınkadimşehirleriseçilerek Amid, Farkin, NusaybinveCizre’yi; Halep, Hama, RakkaveMusul’açevirme; yerlebiretmesiyasetineden?

Suruçve Ankara Tren Garı katliamlarıileCeylanpınar’daesrarengizbirşekildeöldürülenikipolisolaylarınıngerçekyüzü ne? Bukonulardakizifirikaranlıkneden?

Neden, neden, neden; birsürüneden?

Bizlerbu ‘Nedenlere’ cevapararken Ahmet Davutoğlu’nungeçenhaftaSakarya’daki “İleridebirgünTürkiyeCumhuriyetitarihiyazıldığızaman en kritikdönemlerdenbiri 7 Haziranile 1 Kasım arasındakidönemolarakyazılacaktır. Terörlemücadelekonusundadefterleraçılırsa… Birçokinsan, insanyüzüneçıkamaz” konuşmasıfırtınalarkopardı.

Hemen herkeshaklıolarakDavutoğlu’nunsözlerineaçıklıkgetirmesiniistedi.

7 Haziran 2019 seçimleriile 1 Kasım 2019 seçimleriarasındakidönemnedenTürkiyeCumhuriyeti’nin en kritikdönemlerindenbiri?

Budönemi ‘TürkiyeCumhuriyeti’nin en kritikdönemlerindenbiri’ olaraknitelendirecekneleroldu? ‘İnsanyüzüneçıkamayacak’ olanlarkimler?

‘Neyapıpettiler de insanyüzüneçıkamayacak’ durumadüştüler?

Yaşananolaylarıngerçekyüzünedenhalktansaklandı?

ABD, AB, İran, Rusya, SuudiArabistanveİsrail’inetkisi ne?

Hendeksavaşlarıdöneminde 8-10 ayboyuncayüzlercekamyonsilahvemühimmat Amid, Cizre, NusaybinveFarkin’enasılsokuldu?

Hepsindenönemlisibu ‘en kritikdönemde’ Başbakanlıkgöreviniyürüten Ahmet Davutoğlu ne yaptı?

Olanbitenlerkarşısındanasılbirtavırtakındı?

Neden o günlerdesustu da bugünkonuşuyor?

Ne yapmakistiyor?Kimeveyakimlerenemesajveriyor…?

Sorularıdaha da çoğaltmakmümkün.

Bu soruların her biriayrıntılı, doğruvedoyurucucevaplarbekliyor.

Banagöre de 7 Haziranile 1 Kasımarasındaki 4-5 ay Türkiye’nin en aydınlığakavuşturulmasıgerekendönemlerindenbiri.

Hükümetesorarsanız her şeyi PKK bozdu, süreciberbatetti, eksikkalanı da ‘FETO’ tamamladı.

Kürtsiyasetinesoracakolursanızmasayı AKP devirdi. Olan bitenleri de ecinnileryaptı!

Sizinanlayacağınızkabahatsamurkürkolsakimseüzerinealmakistemiyor.

28 Ağustos 2019 gecesi TV 5’e çıkanve 3,5saatkonuşanAhmetDavutoğlumerakedilenkonularıntamamını pas geçti.

Bütünesrarengiznoktaları PKK ve ‘FETO’yaciroetti.

Millet adamlarınınmumlaarandığıbirdönemde tam bir ‘Devletadamı’ tavrısergiledi, övgülerihaketti.

Kürt siyasetinincevaplarıisezatenbelli!

Cevapanahtarınerede?

Suyadüştü,

Suya ne oldu?

İnekiçti!

İnek ne oldu?

Ormanakaçtı!

Orman ne oldu?

Yandı bittiküloldu!

Print