2020-10-26
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Murat Aksoy
 
Aynaya bakmanızda fayda var
2019-09-03 19:46
Murat Aksoy
Yazı yazmanın hele Türkiye gibi bir ülkede “siyaset” üzerine yazı yazmanın zorluğu var. Hele de eleştirelpozisyondaiseniz. Meselesadecedevlettengelenbaskılardeğilbu. İfadeedilmese de, yazıp, konuştuğunuzmahallenin de gizlibirbaskısıvardır. Vebubaskı, o mahallenin “kutsallarına”dokunduğunuzdaortayaçıkar.

BununyanındaTürkiyedışındayaşayıp “Türkiyesiyaseti” hakkındayazmanın da zorluğuvar. Hele de eleştirelpozisyondaiseniz. Budurumuntemelzorluğukabullenilmesigüçolsa da “yabancılaşmadır”. Bu dar alanasıkışanyabancılaşmazamaniçinde “kızgınlıkla” eleleveripyazanıkaçınılmazolarakdili/sözüdaha da sertleştirir. Bukabullenilmesizorbirdurumdur.

Busitedeyazdığımsonikiyazıyafarklıkesimlerdenolumluveolumsuztepkilergeldivegelmeyedevamediyor. Bununyanındayazıdaeksikbıraktığımyerleriaçandeğerlendirmeler de var. Buaçıdantümtepkilereteşekkürediyorum. Sonuçolarakbutepkiler, önemlibirkonununtartışılmasınavesileoluyor.

Ancak her alandaolduğugibiüslupbutartışmalardaönemlibirfarkolarakortayaçıkıyor. Tartışmayıkişilleştirmek, benzetmelerebaşvurmak, hattasuçlamaktartışmanınseviyesinidüşürdüğügibiinsaniilişkileri de olumsuzetkiler.

“Devlet ağzıilekonuşmak”, budevletinmağdurettiğibiriolaraksanırımkullanacağım en son “şey” olur. Ya da “Ahmet Hakanvari” türünitelendirmeler, benideğilyazanızedeler. Ya da benim “CHP’liarkadaş”olaraksunulmamın da yazdıklarımlailgisiyok. ÇünküburadakiyazılarıCHP’likimliğimleyazmıyorum.

Tekrarolacakamabuyazılardaifadeettiğimgibi; kayyumlarakarşıyımvekayyumsivilsiyasetedarbedir.

İkinciolarakTürkiye’niniçindeolduğukoşullardaöncelik Kürt sorunudeğilsiyasetinalanınınbizatihisiyasilerineliyledaraltılmasıvedemokratikkazanımlarınkaybedilmesidir. Bu Kürt sorununönemsizbulmakanlamında da değildir.

KAYYUM DEMOKRASİYE ATANMIŞTIR

Kayyumatanması, Diyarbakır, Van veMardinBelediyelerineatanmışolsa da, ortaktoplumsaltepkiverilmezseHDP’ninkazandığıbelediyelerlesınırlıkalmayacağı da açıktır. İştesiyasialanındaralmasıolaraktanımladığımbusürecinkendisidir.

İçindeolduğumuzsüreçteHDP’yeHDP’lilerkadar HDP dışındakalan, demokrasiortakkesinindebulunanherkesinsahipçıkmasınınsadecesiyasideğilaynızamandaahlakibirsorumlulukolduğunu da ifadeettim.

Bununolabilmesininbirkoşulu da HDP’nin de en azdiğerpartilerkadarsiyasetesahipçıkmasıveşiddetemesafealmasınınönemliolduğunuyazdım. Kürt sorunununyanidemokrasimücadelesindeHDP’ninsiyasetyapmasınınolmazsaolmazolduğunuvegeçmiştekiçözümsürecindeburolüetkiliolmadığıdır.

Devamla, çözümsürecinde AK Parti’ninErdoğan’a, PKK’nın –ve Kürt SiyasiHareketinin de- Öcalan’afazlasıylagüvendiğitespitleriniyaptım.

Sanırımtartışmayıbaşlatannokta da burası. Yani HDP’nin, PKK’yamesafealmasıkonusuveÖcalan’abiçilenrol.

Buradasöylemekistediğimşu; HDP’ninişlevisivilsiyasetingelişmesinekatkıdır. Sivilsiyaseti, sivillerihedefalan her türlüeylemekimdengelirsegelsinkarşıçıkmasıdır. PKK da bunadahildir.

Buaçıdankarşıkarşıyaolduğumsiyasetiyokedenşiddetinkendisidir.

Şunukabuledelimşiddet, devlettarafından PKK mücadeleyanında Kürt sorununuyoksaymakiçin; PKK için de, devletlemücadelekadarKürtlersiyasihareketiveKürtlerüzerindekigücünükonsolideetmekiçinkullanılmaktadır.

Buradaöncelik, Kürtlerin hak veözgülükleriilesivillerinyaşamhakkıilebirlikte hak vehukuklarınınkorunmasıdır.

Buöncelikiseikitarafamesafealmayıgerekir. Busadece CHP ya da birbaşkapartininçizgisideğildirvebuhiçbirpartinintekelindedeğildir.

Sonuçta, sivillerölürken, öldürülürkenşiddetemesafealınmasınıhatırlatmanınnesiyanlış? Yanlışsabununalternatifinedir? Şiddetidesteklemek mi?

Ben ölümüdeğilyaşamısavunmaktanyanayım.

ŞİDDET DEĞİL SİYASET

Tam da buyüzdenKürtlerin hak veözgürlüklerinisilahladeğil, Meclis’teyanisivilalandaçözüleceğinivebusürecekatkıyapmanındahaönemliolduğunuifadeediyorum. HDP’ninPKK’yamesafealmasıgerektiğigörüşümbunedenledir. Çünküşiddetvesilahınolduğuyerdesivilsiyasetvesivilalankaybetmektedir.

Kürt sorununabakışım da budur. Kürt sorununçözümününterörveşiddetlehelehelesivillereyönelikşiddetleolacağınainanmadımveinanmıyorum da. Eleştirelbaktığımkonu, sivilsiyasetin –zorluğununfarkındaolarak- şiddetkonusundakendisinealanaçamaması.

Çünküşiddetvarsasiyasetyoktur. Vesiyaset, her türlüşiddetemesafealmaktır.

Bu yazılarlaamacımHDP’ye ne yapmasıgerektiğinihelehelepartiprogramınıvsdeğiştirmesinisöylemekdeğil tam tersinedüşüncelerimipaylaşmaktı.

Kişiselolarakkimiyazdıklarımındoğrulanmamışolması, benirahatsızetmiyor. Sonuçta ben “bilmiyorum”demeyiyıllaröncekabullenmişve “haddimivesınırımıbilmeyi” erdemolaraköğrenmişbiriyim.

Yokeğersiz “tarafsız” olarakyazdığınız her şeyindoğrulandığınıiddiaediyorsanız, budurumdaunutmadıysanızaynayadahadikkatlibakmanızdafaydavardır. Sonuçtabirerfaniolarakbizlerhatalarımızlainsanız.

ÖNCELİĞİM SİVİL SİYASET

Türkiye’niniçindebulunduğukoşullardaönceliğimizsivilalanıngenişletilmesi, siyasialanınkendialanınınkorumasıdır. Bunundışında her önceliklükstür.

Çözümsivilalanınyanisiyasialanıngenişletilmesinde.Vebualanınparçasıolantümsivilbireylerin, siyasipartilerinbualanınparçasıolmasındanyanayım.

Benimiçinönemliolanyazdıklarımdır.Aidiyetduyduğumsiyasipartivekişiliğimdeğil.

Ve son olarakbirkimliğin salt mağduredildiğiiçinfetişleştirilmesinden, eleştireldokunulmazlıkkazanmasındanyanadeğilim. Yoksaözeleştiridenkaçmakiçin “her dönemvekonjonktürde” mazeretbulmaktankolayşeyyoktur.

SonuçtaülkedeKürtlervediğerötekiler her dönembirşekildebaskıaltında. Bubaskıaltındaolmahali, kendineeleştirelbakmayıerteledikçesiyasetenişlevsizleşmekaçınılmazoluyor. Yaşadığımıztam da bu.

Son olarakbutartışmanın artigercek.com da sürmesidaha da anlamlı. Tartışmayaihtiyacımızvar, hem de çok. Yarıngeçolmadanbunuyapmakta da faydavar. Amatartışmaadabıyla.

Not: İnci Hekimoğlu’nunyazısınıgeçfarkettim. Amabircevabıhakettiğimuhakkak.Birsonrakiyazıyaartık.

SON NOT: Bu yazı 27.08.2019 tarihinde artigercek.com sitesindeyayınlandı. Yayınlandıktanbirsüresonra da çıkarıldı.

Print