2024-07-21
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Suphi Aydın
 
BÛMLÊRZ
2020-01-28 11:22
Suphi Aydın
Wendox delal, şar welat mi no bîekes!
Çond ruêjo ma hay xeberon bûmlêrz bajar Xarpîyêt û yê Meletî gueştarê kên, şond ra hetonê nîemê şow sêyr televîzyonon kên. Ray esta zerrê ma bina teng, hesir çimon ma ra yên war, ray ray zî ma bên şa; helag vînên qija kişkek bin bonon rijîyayon ra mêrg ra xelsinaya. Welat ma haw xetê bûmlêrz ser û şar welat ma zî emir xwi di çond rayon xirabi bîyayiş, merdiş û zerar zîyan yey pê çiman xwi ya vînen.Bûmlêrz, zelzelê bajaron sê Ezirgan, Çowlîg, Wan, Gimgim, Lîcê û yê bînan di hezaran ra şar welat ma mêrd, nîo zî bî birîndar. Bad bûmlerzona kîyê newe ra virazîyey û rayna sê vêr şar inî bajaron dest cuyayiş xwi kerd. Helbet inî ruêj têng û tarî zî vîyerên, milletê ma birînon xwi kewînena û rayna kuena herayê, rueşnayê. La inî ruejon di gerega ma paştê yowbînan bîg, dêst yowbînan tepiş, zerrê xwi hera bîg û ardim bîk eyî cîrananir ko kêy yin rijîyaw, merdim yin mêrd, pes û dewar yin telef bû. Waxtag ma ina ruej di paştê yowbînan bîg, him bar eyî kîyon ko zerar dîw ben şenik û him zî yi pê holê, rindê, camîyerdê cîranan xwi ya hesîyên, zerrê yin zî bena şa.

Nikay zî ruejê bûmlêrz bajar Çowlîg û duarmalê yi amê mi vîr. Mi awi waxt di lîse di yê qezayê bajar Xarpîyêt, Depî di wendên. Aşmê gulan wesarib. Herca bib kuehe, pes vêjîyab teber,bêrî şîn bari. Helê bûmlêrz di ez tor qeflê bêrîyona Şantîya ra amên dow, yin pes dutib, şit pês kerdib aşîron û aşîr şit zî kerdib toron, tirê eştib xwi mil û lingon pîyerû pîya rayêr aswalt yê binatê bajar Xarpîyêt û Çowlîg ser ra şîn dowê ma Sarcon. Waxt zî nîmruêja pê, vera şon bi. Ez ha sêr rayêr aswalt ra şina, verbo Bîr Şînan sêr pird bin gualê Şantîya di, mi hend ra dî yow qamyon ha cuard hêt bajar Çowlîg ra yena, ti von qay derê ya sêr rayêr di kay kena. Mi va qay derê şofor yey dîreksîyon makîna xwi dest ra nata weta ben û on, haw pê qasta oter ramen. La mi awi hay di xwi da kiştê rayêr û pê hesîyeya ko rayêr aswalt haw nata weta sê gungulay qijon şen û yen. Ez qereya, mi bêrîyan ra va; hê bîeveng bên, bûmlêrz ha bena. Awi hay di bêrî pîyerû bi qefle amên û pê vêng bêrza tor yowbînana qal kerdên.Ina semed ra yi pê nihesîyay ko zelzeli haw ben. Sinîg bêrî bî bîeveng û pê hesîyay ko erd haw nata weta şen û yen, hema naray zî bî qêrî wêrî yin. Bermên, von hêwax nikay dow bîya xirabi û merdim ma, qij ma pîyerû bin bonon rijîyayon di mêrd. Bêrî bin torê şit di hêt dowa vazdon û êz ha tor yina vazdona. Tabî eya hel di herkes mereq ken ko bizon, kam merd, kam mend. Ma yarmê derê Xelêf ra vêjîyay dow ma ra asîyayn, yow dûman kîyon dow ser bib berz. Cinî bermên, ewlad yin êst, mîyerdê yin, way û biray yin. Axir ma leza beza hay hêt dowa yên, yarmo Derg di ma raşt yow dowij xwi amê, Yad Şîk Zêyn bi wi. Wi zî şîn Bîr Sînan ko bizon pî yi ica sebû, est, çîn. Ma ci persay, dow di sebû? Yi va teway xesar giron çîn, tay lûajin kîyon rijîyay, çow nîe merd û nîe zî bû birîndar.

Narê heton ma xwi resna dow bi şond. Erd honc nata weta şîn û amên, şar kîyon xwi ra vêjîyab teber û varon varayn. Awi şond camîyerdon yegay Fêz di çadir gurêt a û yin kulfêt kîyon xwi bêrd kêrd eyi çadiron. Narê kêy ma ra kulfêt kîyî pîyerû şî yegay Fêz di kot bin çadir, la dapîrê ma Qudret va; ez kêy xwi terk nîkena, ez bin bon xwi di merena û honc nişena yegay Fêz di nikuena bin çadir. Ez û biray mi Haspî ma hema naşî, ma şên zerrê bon û kuên dapîra Qutkê layk, wirz wi ma tu bên teber, la yey kerdib înat û niwaştên tor maya kîye ra vêj teber. Namê eya dapîrê ma zî Qudret bî, la ma yey ra vatên Qutkêy û dowijon zî yey ra vatên; Qutê Mexsan.Narê ez û Haspî ma şîn zerrê kîyî û her yow koton bin yow mil yey, warzinayn pay,la hema eya hel di erd tîyeser ra nata weta şîn û amên, bîn qirç qirçe asrtaraq bon. Ma terson ra dapîra Qutkêy ca verdaydayn û kîye ra vêyîyayn teber. Axir pênîd ma çond girang şî amê,la ma ya bin bon ra vet berd yegay Fêz di kerd bin çadir. Ap mino Îsmet zî eya ruej di niweş bî,wi zî camîyerdon kerd xwi paşt û berd yegay Fêz. Yegay Fêz zî kêy ma ra nizdê disê, hîrsê metro ca dûrib.

Nikay ez rayna agêr bûmlêrz bajar Xarpîyêt û yê Meletî ser. Ini bûmlêrz di hetonê nikay 39 merdim mêrd û 1607 kês zî bî birîndar. Hûma rehmê xwi merdonir bik û birîndaron rî zî şîfa wazena. Sarrê şar welat ma û yê merdiman yin weşib. Rueja teng di cîranon xwi teyna meverdên, nî ruêj xedar û tarî zî yên vîyerên şên. Holê holîyer teway na dinya di çîn, paştê yowbînan bîgên ko Hûmay zî şima ra hes bik. Bena hol, bena rind ma pîyerû pîya rueja newî,
zelal û delal zî vînên.

Print