2024-06-13
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Suphi Aydın
 
ŞIMA QAY ÇINAYA VERBO SERBESTÊ KURDÎSTAN VÊJÎYÊN?
2021-05-05 20:38
Suphi Aydın
Serokatîyê kurdan yê Îraq qerar daw ko em serr vîst û poncê aşmê eylul di şuêr sandûqê rayan ser û şar hêt na heremî ra pers bîk, gelo yi yow dewleta - welat xwiser wazên, nîo zî nîe! Na xeber hemi tebaqa û hetanê kurdan di yow heyecan û kêyfoke gird peyda kerd. La Turkîya di xêlek ca û heton ra semêd na mesela nîerehatê, hesûdê peyda bî, yi nîwazên kurd bibî wayêr welat xwi yo serdest. Sebeb çiko, gelo nî kês, hêt waştê xwi di maqûlî, wayêr heq û edaletê?

Na meselayê kurdan Îraq ser dewlêt cîran yin û yê Îraq xwi dejnên û von zerar Kurdan resen ma. Turkîya di xêlek hêt êst ko kurd nî û wayêr zon, dîn cîya bi cîyanê yi zî nîwazên heq kurdan bibo. La ma zon ko em serr vîst û poncê aşmê eylul di na mesela bena heqîqet û kurd şên sandûqê rayan ser. Madem ko hal û ehwal ino, ma binê mîyêl xwi bid na nerehatê ser ko bizon raştîyê nî gurî esta, nîo zî çîna.

Eger ma musilmanan tirkan ra pers bik, yi von ni gurî zerar don ûmmetê ma. Ûmmetê ma bena leti – perçi, na dewletê kurdan ni mintiqa di kuena bin destê dewletê Îsraîl û Îsraîl Kurdan don xwi desta, Barzanî xwi ra esil xwi di Yahûdîw û nî pîlan yi yê. Vatê musilmanan tirkan ino, yi ona fikirîyên. Laykîm yi pê nî vaton xwi ya kên eşkera ko yi çuqas tarîh û sosyolojîyê na mesela ra kot dûr. Musilman tirkan zî û bîe dîn yin zî derhêq na meselay kurdan di wayêr fikir muşterêkî û nîerazî bîyayiş yin zî yow fikir ra peyda ben. La ni waxt di hal û ehwal na mintiqa haw vêr çiman do û îtraz yin zî bîla sebeb, bîlaheqû.

Meselay netewîyê kurdan û dîn gon kî mîyar verbo yowbînan, ni qeyde ra nîe dîn rî û nîe zî realîte rî yow faydê xwi çîn. Guerê fikir ûmmet niben hudûd binatera bîyêr wedartiş, heq û huqûq eyi kesan kî tebêr ma di ca gên yin rî gan hurmet bîk. Sedan ra serro ko kurd bîe heqê û neheqê vînên, kî senî eşken şuer yin ra vaj; serbestê semêd şima çîko zaf xiraba? Helbet kurd na qisê, qal ra xû ken û ti ra alerjî gen. Lazimo ko ma yow rewşa rind viraz û pîya sê birayon emir bik. Gerega ma nî fikir pîya cuyayiş ca meverd. La nîben ko helag kurd yow heq teleb kerd, ma vaj ni ‘ fesadê Sîyonîstan a’. Raşta zaf zuar yow meselaya ko ma beşk wayêr nî fikir sabît û nîemunasîb ra derdî xwi vaj, la ma mecbûr kî yin rî îzah bîk, raştê bîyar vêr çiman.

Ayi cayan di ko kurd tedi cuyîyên ponc dewlêt hukûmdar rî û pîyerûn di zî heq kurdan bi tewiroko adîlane çareser nîbû. Turkîya di fobîyê Barzanî raya verîn hêt Turgut Ozal a amê şikinayiş. Awi waxt di nî gurê pê hot beran di nîe eşkera amên kerdiş. Cuya pê her kes pê hesîya ko çiqas yow xebata raşt bi na sîyaset. Nikay waştê kurdan semêd xwiserî yow nîerehatê mîyan taynan di viraşta, la çow neşken verbo hukûm tarîh di vindir, her çî waxt xwi di resen miraz xwi.

Lazimo ko ma îtîya pers bik; eyi dîndar Erêb, Tirk, Faris ko von; semêd ûmmeta viraştiş dewlata natewî ya kurdan ziraro, qay çinaya eynî fikir xwi derhêq bîyayiş dewleta Ereb, Tirk û Faris di queri nikên, çay verbo dewlatanê xwi nivêjîyên? Kam cay kitab dîn di esto ko, musilman wirz heqê dewlet bîyayiş Tirkan re biwaz û vaj guerê dîn ma dewletê kurdan nîbena, zerar dona ûmmetê ma? Merdim gan fikir naterîn ra xwi dûrfîn.
Ben ko yow qisim kurdan dewleta xwiser mewaz, la kî neşken vaj kurd rî dewlet çîko fizûlîyo, hetta yin rî dewlet çîko xirabo û ni fikir xwi ber dîna gire bid. Tabî nîe dîn di çîko naterîn est û nîe zî raştê heyat di ni fikir peri ken. Eger şima wazên dîndaran kurdan dîn ra dûrfîn, yin ra vajên eyî heq ko sobîna milletan rî estî, şimar cayîz nîyî. Helag kurd zon mayê xwi di qisê, qal kerd pê razî nîyêbên. Şima von Kurd biray ma wo, la wa wayêr heq xwi nîyeb.

Sedan serro Kurd Mezopotamya di cuyên û xebatkar yow milleta, wayêr kultura, bîya sêwî yê ûmmetê musilmanan û sobîna tim zuardarê pê bû, qetlîyam yin ser virazîyay amê qetilkerdiş. Gon kî hal û ehwal yin ra xwi dûr mefîn û nizdî ra fahm bik ko yi hay çi tengonê dê. Ger kurd bibo weyêr welat xwi, şerq di huzûr û edalet peyda ben. Kurd namê na dunya ko bindêst şarib. Qay çinaya şima verbo – qarşû kurdan vêjîyên? Nî xeyalan ko şima on hembêr kurdan hin ca verdên. Ma pîyerû vînên ko vîst û poncê aşmê eylula pê rewş bena normal û kar yey resen ma pîyerûn pîya.
Ez bi xwi referandum – ray çarnayiş ko vîst û poncê aşmê eylul 2017 di virazîyên raşt, heq vînena û destek, paşt dona ci. Wazena ko hemi kes na derheq di fikrê xwi eşkera biko, nuser, komal, partî usb.

Wendox zon ma yê delal, mi na meqale T24 ra, 28.06.2017 di guret û tirkî ra açarnaya zazakî. Awi waxt di mi zazakîyê nî nûştî wayêr yi Ömer Faruk Gergerlîoğlu rî şawitib. Yi zazakî yê nî nûştî kêyapelê xwi di neşir kerdib. Nikay birêz Ömer Faruk Gergerlîoğlu kot hepis û ez wazena tercûmeyê na meqaleyê yi newe ra neşir bîk û hêvî kena ko wi hepis ra yow ruej cuyaver xelas bibo. Şar welat mino delal zî wa rueja teng di merdim demoqrat sê birêz Ömer Faruk Gergerlîoğlu rî wayer vêj!
Print